Αποδοχή όρων χρήσης

Αποδοχή όρων χρήσης

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PAZAROPOULOS S.A.» και διακριτικό τίτλο «SPAUTOUSED» έχει δημιουργήσει υποδομή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών μεταξύ ιδιωτών ήτοι την ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων με την ηλεκτρονική διεύθυνση «www.spautoused.gr».

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης, διεξαγωγής δημοπρασιών και προϋποθέσεις συμμετοχής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών www.spautoused.gr. Η χρήση της www.spautoused.gr τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των περιγραφόμενων όρων. Σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής τμήματος ή συνόλου του παρόντος, ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρήση της www.spautoused.gr.

Η εταιρεία «PAZAROPOULOS S.A.» δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρακάτω όρους μονομερώς. Οι τροποποιήσεις των παρόντων όρων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας. Όλες οι διατάξεις που τροποποιούνται θα τεθούν αυτομάτως σε ισχύ μετά από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας.

Για οιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@spautoused.gr.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Πλατφόρμα: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών με την ηλεκτρονική διεύθυνση «www.spautoused.gr».
Διαχειριστής: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PAZAROPOULOS S.A.» .
Δημοπρασία: Αγοραπωλησία οχημάτων μέσω της πλατφόρμας με την εξωτερική μορφή μιας δημοπρασίας. Η σύμβαση αγοραπωλησίας πραγματοποιείται όμως με την αποδοχή της πρότασης για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 185-193 Αστικού Κώδικα.
Περιεχόμενο: Δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, video, multimedia, γραφικά, εικόνες και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές που έχει στην κατοχή του ο Διαχειριστής και παρέχονται μέσω της πλατφόρμας του.
Μέλος: Ο χρήστης της πλατφόρμας στον οποίον έχει χορηγηθεί ειδικό username και password για τη χρήση της Υπηρεσίας.
Password: Ο ειδικός προσωπικός κωδικός κάθε Μέλους που απονέμεται από τον Διαχειριστή.
Username: Το ψευδώνυμο που δηλώνει το Μέλος κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικών δημοπρασιών του Διαχειριστή παρέχει τη δυνατότητα για αγορές μέσω του διαδικτύου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής με δικαιοπρακτική ικανότητα και ιδιότητα εμπόρου με κανόνες πλειοδοτικής δημοπρασίας κατόπιν εγγραφής ως Μέλη. Η διαδικασία των αγοραπωλησιών μέσω της ιστοσελίδας έχει την εξωτερική μορφή μίας δημοπρασίας, η σύμβαση αγοραπωλησίας όμως πραγματοποιείται μόνο με την αποδοχή της πρότασης του μέλους για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 185- 193 Αστικού Κώδικα και όχι με την κατακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 199 Αστικού Κώδικα. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για επαγγελματίες που ασχολούνται με εμπορία ή εκμίσθωση οχημάτων, εκπροσωπούμενους είτε από τον ίδιο έμπορο (για φυσικά πρόσωπα) είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο επιχειρήσεων (για νομικά πρόσωπα) είτε από τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να δεσμεύουν νομικά τον εν λόγω έμπορο ή επιχείρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τον χρήστη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας. Εάν κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης προκύψει ότι ένας εγγεγραμμένος χρήστης δεν είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας έμπορος ή εκμισθωτής οχημάτων, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον εγγεγραμμένο χρήστη την πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Ο Διαχειριστής θα ενημερώσει τον χρήστη για την ως άνω απόφασή του. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι είναι πράγματι επαγγελματίας έμπορος ή εκμισθωτής οχημάτων για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαχειριστή. Όμως η αναφορά και μόνο στους σκοπούς της εταιρείας στο καταστατικό της για την «πώληση ή εκμίσθωση οχημάτων» δεν συνιστά τέτοια απόδειξη.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή είναι δωρεάν.

Ο χρήστης με τη συμπλήρωση των στοιχείων του μέσω ηλεκτρονικών φορμών υποβάλλει ηλεκτρονικά στον Διαχειριστή αίτηση εγγραφής, η οποία παραμένει σε αναμονή έγκρισης από τον Διαχειριστή. Ο χρήστης- έμπορος υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας με ακρίβεια και ειλικρίνεια. Για την διασφάλιση αδιάβλητου της δημοπρασίας και αποφυγή συμπαιγνιών μεταξύ των Μελών απαγορεύεται η επιλογή ονόματος χρήστη (username) με την χρήση οποιωνδήποτε λέξεων που έχουν σχέση με την επωνυμία ή το όνομα του εμπόρου ή του εκμισθωτή. Περαιτέρω απαγορεύεται η επιλογή ονόματος χρήστη (username)  το οποίο προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή και βλάπτει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χρήστες που επιλέγουν τα ως άνω ονόματα κατά τη κρίση του και χωρίς προειδοποίηση.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά τη κρίση του άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τον ιδιώτη.

Το ψευδώνυμο του Μέλους θα είναι ορατό στην οθόνη της διαδικασίας των δημοπρασιών, ωστόσο το πραγματικό όνομα του επαγγελματία εμπόρου παραμένει ανώνυμο όπως και ο κωδικός πρόσβασής του.

Το Μέλος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την οποία καταχώρησε κατά την εγγραφή του είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του, και ως εκ τούτου ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιανδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί το Μέλος από την πρόσβαση τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του χρήστη (όπως όνομα, νομική μορφή, έδρα, διεύθυνση, νόμιμη εκπροσώπηση, τυχόν κατάθεση αίτησης πτώχευσης κλπ.) το Μέλος υποχρεούται εντός δύο (2) ημερών να ενημερώσει για τις μεταβολές αυτές τον Διαχειριστή, μέσω των ηλεκτρονικών φορμών της πλατφόρμας.

Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) λογαριασμό.

Το Μέλος είναι υπεύθυνο για την φύλαξη του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη (username), ώστε να αποφεύγεται η παράνομη χρήση των υπηρεσιών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών του, των υπαλλήλων του και των μελών της οικογένειάς του. Το Μέλος ευθύνεται για οποιαδήποτε αγορά που πραγματοποιείται με την χρήση του ονόματος χρήστη του, ακόμα και μετά την απώλεια του ονόματος χρήστη του και του κωδικού πρόσβασης, και για κάθε ζημία που προκλήθηκε λόγου της χρήσης της πλατφόρμας με το δικό του όνομά χρήστη από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Σε περίπτωση απώλειας για οιοδήποτε λόγο των ανωτέρω στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται όπως επικοινωνήσει εντός 24 ωρών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@spautoused.gr και δηλώσει την εν λόγω απώλεια για να προβεί ο Διαχειριστής στην διαγραφή του λογαριασμού του ή στην αντικατάσταση του κωδικού πρόσβασης.

Ο καταχωρημένος λογαριασμός στην πλατφόρμα του Διαχειριστή και ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν σε τρίτους.  Σε περίπτωση παραβίασης του ως άνω όρου ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή για αποζημίωση εναντίον εκείνων που μεταβιβάζουν ή πωλούν τον καταχωρημένο λογαριασμό τους στην πλατφόρμα.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού ή προγράμματος που είναι σε θέση να επηρεάσει την απρόσκοπτη και αδιάβλητη λειτουργία της πλατφόρμας  www.spautoused.gr και που μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τον αδιάβλητο τρόπο λειτουργίας των δημοπρασιών. Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας www.spautoused.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει ή και να διαγράφει οριστικά κάποιον χρήστη χωρίς προειδοποίηση, εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά του που είναι ικανή να βλάψει τα συμφέροντα είτε της ιστοσελίδας είτε των άλλων χρηστών.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του Μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβίασης των όρων του παρόντος και κατά συνέπεια να ανακαλέσει τον κωδικό πρόσβασης και την ονοματοδοσία του χρήστη. Επιπλέον ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του Μέλους ή να μπλοκάρει τον λογαριασμό μέλους σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων από προηγούμενες αγορές.

5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ο Διαχειριστής παρέχει το δικαίωμα στο Μέλος και τους εξουσιοδοτημένους από αυτό Χρήστες να έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς τους σκοπούς.

Στην πλατφόρμα www.spautoused.gr παρουσιάζονται προς πώληση οχήματα κάθε είδους. Σε κάθε όχημα δίνεται μια τιμή εκκίνησης.

Οι πληροφορίες που αφορούν στα οχήματα παρέχονται "ως έχουν". Ο Διαχειριστής δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν στα οχήματα. Επίσης ο Διαχειριστής δεν πραγματοποιεί ελέγχους σε μηχανικά μέρη των οχημάτων του προμηθευτή ούτε ευθύνεται για την κατάσταση τους. Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα της περιγραφής, των ιδιοτήτων, των στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών για τα οχήματα, η ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λειτουργία τους, καθώς και η ύπαρξη πραγματικών και νομικών ελαττωμάτων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον προηγούμενο ιδιοκτήτη τους. Μη ουσιαστικής σημασίας αποκλίσεις σχετικά με τα οχήματα γίνονται δεκτές από το Μέλος-αγοραστή.

Όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη αποδέχονται ρητά ότι κάθε φορά που λαμβάνουν μέρος σε μια δημοπρασία με κατάθεση προσφοράς, η συμμετοχή τους αυτή αποτελεί μια νομικά δεσμευτική πρόταση για μια συναλλαγή, ακόμα και όταν η προσφορά του Μέλους είναι χαμηλότερη της τιμής εκκίνησης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το Μέλος δεν μπορεί να ανακαλέσει την πρόταση του. Με την προσφορά του το Μέλος δεσμεύεται για το διάστημα από την υποβολή της προσφοράς μέχρι το πέρας των εβδομήντα δύο (72) ωρών από τον τερματισμό της Δημοπρασίας.
Ο Διαχειριστής έχει το απόλυτο και ανεξέλεγκτο δικαίωμα όπως αρνείται προσφορές κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, όπως αποσύρει οποιοδήποτε όχημα για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αυτός (παράδειγμα: μη επιθυμητή τιμή πώλησης του αυτοκινήτου), όπως προσφέρει το όχημα προς πώληση στην ίδια ή σε νέα δημοπρασία.

Εκτός από τις προσφορές που μπορεί να καταχωρεί κατά το χρονικό διάστημα της δυνατότητας υποβολής προσφορών, το Μέλος μπορεί να επιλέξει και το πεδίο με την ένδειξη «αυτόματο ποντάρισμα». Επιλέγοντας το πεδίο αυτό, το Μέλος αποκτά τη δυνατότητα να θέσει και να προσδιορίσει εκ των προτέρων ο ίδιος την μέγιστη τιμή της προσφοράς που επιθυμεί. Εν συνεχεία μέσω των επαναλαμβανόμενων πλειοδοτικών προσφορών που γίνονται αυτόματα και ηλεκτρονικά στο όνομά του, το Μέλος συμμετέχει στην δημοπρασία ως την μέγιστη αυτή τιμή που έχει προκαθορίσει σαν χρήστης. Σε περίπτωση δε που δεν υποβληθεί καμία νέα προσφορά, το αυτόματο ποντάρισμα τερματίζεται στην τελευταία πλειοδοτική προσφορά, ακόμη και εάν η τελευταία αυτή προσφορά είναι μικρότερη της μέγιστης τιμής της προσφοράς που το Μέλος έχει επιλέξει.

Εάν δεν παραληφθεί άλλη προσφορά από αυτή που υποβλήθηκε τελευταία κατά τη λήξη του χρόνου υποβολής νέας προσφοράς, η δημοπρασία του συγκεκριμένου οχήματος τερματίζεται με την κατακύρωσή του οχήματος στον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του αγοραστή, η επίλυσή της γίνεται με βάση την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του Διαχειριστή και μόνον.

Σημειώνεται ότι ο Διαχειριστής της πλατφόρμας διατηρεί το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις να τερματίσει το στάδιο υποβολής προσφορών νωρίτερα.

Η προσφορά του Μέλους μπορεί να είναι και χαμηλότερη από την τιμή εκκίνησης ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει δεσμευτική. Στην περίπτωση των προσφορών που είναι χαμηλότερες από την τιμή εκκίνησης, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη με την ένδειξη «πωλήθηκε με επιφύλαξη», η προσφορά του Μέλους είναι δεσμευτική για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ωρών μετά και το τέλος της φάσης υποβολής προσφορών on-line.

Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας δικαιούται να δέχεται ή να απορρίπτει τις προσφορές των Μελών που είναι χαμηλότερες από την τιμή εκκίνησης. Τέτοιες προσφορές εμφανίζονται στην οθόνη παρουσίασης της πλατφόρμας με την ένδειξη «πωλήθηκε με επιφύλαξη». Ομοίως μπορεί να δέχεται ή να απορρίπτει προσφορές πάνω από την τιμή εκκίνησης. Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας θα κάνει δεκτή την υψηλότερη προσφορά κατά τη δική του κρίση και στο βαθμό που αυτός πιστεύει ότι πέτυχε την καλύτερη δυνατή τιμή πώλησης και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ενημερώσει το Μέλος από το οποίο προτάθηκε η τιμή αυτή, για την αποδοχή της προσφοράς του.

Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια κάποιας δημοπρασίας έχει το δικαίωμα να την διακόψει ή και να την ακυρώσει εντελώς. Ο Διαχειριστής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσει το όποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και να συνεχιστεί η διακοπείσα δημοπρασία από το σημείο στο οποίο σταμάτησε. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει όλες τις ενεργές δημοπρασίες σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία, λάθος ή κακόβουλη ενέργεια από τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι προσφορές που έχουν υποβάλει τα Μέλη στις ενεργές δημοπρασίες που διακόπτονται ακυρώνονται αυτόματα.
Ο Διαχειριστής ευθύνεται αποκλειστικά για προβλήματα και δυσλειτουργίες που αποδίδονται σε πρόθεση ή αμέλεια εκπροσώπων ή υπαλλήλων του.

Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιο Μέλος αντιμετώπισε πρόβλημα κατά τη συμμετοχή του σε δημοπρασία και που οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία του υπολογιστή του ή της σύνδεσης που έχει στο διαδίκτυο. Επίσης στην περίπτωση που η ιστοσελίδα της πλατφόρμας περιέχει συνδέσμους υπερκειμένου (links) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Με την αποστολή από τον Διαχειριστή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Μέλος, που πλειοδότησε, του μηνύματος για την αποδοχή της πρότασής του, ολοκληρώνεται η σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του Μέλους και του ιδιοκτήτη του οχήματος, για την οποία ισχύουν τα παρακάτω.

6.1. ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η εκάστοτε αγορά οχήματος μέσα της πλατφόρμας αυτής θα διέπεται από το ελληνικό φορολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της εκάστοτε αγοράς.
Σε περίπτωση συμμετοχής αγοραστών από κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της Ελλάδος ή από τρίτα κράτη, ο προβλεπόμενος στην Ελλάδα ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί μαζί με την τιμή πώλησης και τις ως άνω επιβαρύνσεις ως εγγύηση.  Ο καταβληθείς ΦΠΑ  θα επιστραφεί στον αγοραστή με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την οριστική μεταφορά του οχήματος από την Ελλάδα σε άλλο κράτος.

6.2. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ρητά συμφωνείται ότι, εκτός από την τιμή πώλησης (τιμή της κατοχύρωσης), ο αγοραστής βαρύνεται και με το κόστος διαχείρισης και διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και με όλα τα έξοδα που σχετίζονται από την πλευρά του πωλητή με την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης. Η χρέωση για τη συμμετοχή και χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται ανά αγοραστή και ανά όχημα κατά τα περιγραφόμενα στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο του Διαχειριστή ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και εμφανίζεται σε κάθε λίστα τιμών πώλησης οχημάτων. Τα ποσά των ως άνω χρεώσεων πρέπει να καταβάλλονται από τον αγοραστή ταυτόχρονα με την τιμή αγοράς (τιμή της κατοχύρωσης) του οχήματος. Μετά την καταβολή από τον αγοραστή τόσο του ποσού του τιμήματος του οχήματος, όσο και του ποσού των εξόδων που τον βαρύνουν, ο Διαχειριστής αποστέλλει στον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφο εξουσιοδότησης παραλαβής του οχήματος, με την επίδειξη του οποίου πραγματοποιείται η παραλαβή του οχήματος στον τόπο φύλαξής του.

6.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει την αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων από την πλευρά του Διαχειριστή, γνωρίζοντας ότι ευθύνεται για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής στο ως άνω ηλεκτρονικό τιμολόγιο και υποχρεούται να μεριμνά για την αποθήκευσή τους.

6.4. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ο Διαχειριστής δικαιούται και είναι εξουσιοδοτημένος να εισπράξει τα χρήματα για την τιμή αγοράς του οχήματος και για όλες τις ως άνω επιβαρύνσεις, είτε ενεργεί με την ιδιότητα του πωλητή του οχήματος είτε ενεργεί με την ιδιότητα του παραγγελιοδόχου πώλησης ( Broker ) για τρίτους.
Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή της τιμής αγοράς του οχήματος και όλων των ως άνω επιβαρύνσεων στον τραπεζικό λογαριασμό του Διαχειριστή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αυτόματου e-mail για την αποδοχή της προσφοράς. Το σχετικό τιμολόγιο  θα σταλεί μεταγενέστερα στον πλειοδότη ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος χωρίς καμία προηγούμενη όχληση από την πλευρά του Διαχειριστή και οφείλει νόμιμους τόκους υπερημερίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
Εάν η εξόφληση των τιμολογίων δεν πραγματοποιηθεί από τον αγοραστή εντός μίας (1) εβδομάδως από την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης μεταξύ του αγοραστή και του Διαχειριστή ( δηλαδή από την ημέρα αποστολής του αυτόματου e-mail για την αποδοχή της πρότασης αγοράς ), η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο αγοραστής ευθύνεται για κάθε ζημία του Διαχειριστή από την λύση της ως άνω σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν διαφυγόντων κερδών. Σ’ αυτή την περίπτωση τα εκδοθέντα τιμολόγια ακυρώνονται αυτομάτως. Ο διαχειριστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια να μεταπωλήσει σύντομα το όχημα αυτό με την μέγιστη δυνατή τιμή είτε με την εκ νέου εισαγωγή του σε λίστα δημοπρασιών είτε με μια προσφορά προς τον δεύτερο πλειοδότη είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

6.5. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Τα τυχόν έξοδα των τραπεζικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται βάσει των ως άνω τιμολογίων βαρύνουν τον αγοραστή.

6.6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Μεταφορά του κινδύνου: Με την καταβολή του τιμήματος, ο κίνδυνος από οποιαδήποτε τυχαία βλάβη ή καταστροφή του οχήματος μετατίθεται στον αγοραστή.

Παράδοση άδειας κυκλοφορίας: Μετά την εξόφληση του τιμήματος και όλων των σχετικών επιβαρύνσεων και εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την εξόφληση αυτή, ο αγοραστής θα λάβει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με καταχωρημένα στοιχεία του ως ιδιοκτήτη του οχήματος.

Παραλαβή οχήματος: Μετά την εξόφληση του τιμήματος και όλων των σχετικών επιβαρύνσεων ο αγοραστής ενημερώνεται για τον τόπο και τον τρόπο παραλαβής του οχήματος ώστε να κανονιστεί η ημερομηνία της παράδοσης και το δημοπρατηθέν όχημα παραλαμβάνεται από τον αγοραστή με δικά του έξοδα από τον τόπο όπου αυτό βρίσκεται.  Ο αγοραστής πρέπει να παραλάβει το όχημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του εγγράφου εξουσιοδότησης παραλαβής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής του οχήματος από τον αγοραστή ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από αυτόν έξοδα φύλαξης του οχήματος, που ανέρχονται σε πέντε (5,00) ευρώ ημερησίως.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο Διαχειριστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εάν ο αγοραστής έχει προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με την πιστοληπτική του ικανότητα ή έχει κηρύξει παύση πληρωμών ή έχει κατατεθεί αίτηση για την πτώχευσή του ή έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή έχουν κατασχεθεί τα περιουσιακά του στοιχεία με την προϋπόθεση της ειδοποίησης του αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την πληρωμή του τιμήματος και όλων των σχετικών επιβαρύνσεων από την πλευρά του αγοραστή ή σε περίπτωση αγοραστών εκτός Ελλάδας εάν οι τελευταίοι δεν συμμορφώνονται σε καταβολή του ποσού του ΦΠΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 6.1 των παρόντων Όρων. Το Μέλος – αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης η οποία συντελείται με την αποστολή του μηνύματος –αποδοχής της προσφοράς του από τον Διαχειριστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. ΕΝΕΧΥΡΟ
Ο Διαχειριστής δικαιούται να αρνηθεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και να αρνηθεί την παράδοση του δημοπρατηθέντος οχήματος μέχρις ότου ο αγοραστής εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τον Διαχειριστή, ακόμη και αν αυτές έχουν προκύψει από άλλες πωλήσεις και/ ή άλλες έννομες σχέσεις μεταξύ τους.

9. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
Οι απαιτήσεις τόσο από την παροχή υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας, όσο και από οποιαδήποτε σύμβαση πώλησης που καταρτίσθηκε κατόπιν διεξαγωγής δημοπρασίας στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την ημερομηνία σύναψής της.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το περιεχόμενο της πλατφόρμας www.spautoused.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτά, προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων της www.spautoused.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή της www.spautoused.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Διαχειριστή.

11.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Ρητά ανακοινώνεται, ότι οι δημοπρασίες της πλατφόρμας «www.spautoused.gr», για τις οποίες ισχύουν οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγής, διοργανώνονται αποκλειστικά από την εταιρεία «PAZAROPOULOS S.A.» και ότι τα μέλη της πλατφόρμα αυτής έχουν συναλλαγές μόνο με την εταιρεία αυτή ως διαχειριστή των δημοπρασιών.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

13. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων Όρων ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας βρίσκουμε αυτό που ψάχνετε

Αναζητούμε το αμάξι που θέλετε κ όταν το βρούμε επικοινωνούμε αμέσως μαζί σας.

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα

Αγορά - Πώληση - Απόσυρση

Καταχωρήστε το αμάξι σας εδώ

Βρείτε αγοραστές για το αυτοκίνητο σας εύκολα και γρήγορα στην SP AUtoused.